นพ.เจนวิทย์ พุทสีเสน

อาจารย์แพทย์สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

นพ_เจนวิทย์

ประวัติโดยสังเขป

มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน อธิบาย และดูแลรักษาผู้ป่วยด้านสูติศาสตร์นรีเวช วิทยา สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมีบุตร การมีบุตรยาก ดูแลเบื้องตันตามขอบเขตของวิชาชีพ โดยอาศัย หลักการทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยหม่ และประสบการณ์ มี communication skill ที่ดีในการสื่อสารให้ คำแนะนำปัญหาของผู้ป้วย