ทพ.วินัย (หมอหน่อย)

ทันตแพทย์และศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกโครงหน้า (Maxilofacial Surgeon and Dentist)

หมอหน่อย

ประวัติโดยสังเขป

มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน อธิบาย และดูแลรักษาผู้ป่วยด้านทัตกรรม โรคในช่องปาก การปรับโครงสร้างหน้าโดยการผ่าตัดกระดูกบนใบหน้า ดูแลเบื้องตันตามขอบเขตของวิชาชีพ โดยอาศัย หลักการทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยหม่ และประสบการณ์ มี communication skill ที่ดีในการสื่อสารให้ คำแนะนำปัญหาของผู้ป้วย